Food industry

Home Food industry

น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะต้องยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ผลิตด้วย