Slider

สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Posted On December 2, 2019 at 5:12 pm by / Comments Off on สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะต้องยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ผลิตด้วย