Slider

น้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ

Posted On December 2, 2019 at 5:07 pm by / Comments Off on น้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ

โรงงานผลิตน้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐานอื่นๆ เช่น NSF ISO 21469, Halal, Kosher, IATF16949, OHSAS 18001 ซึ่งคุณสามารถมั่นใจและไว้วางใจได้ว่า ได้ใช้งานสารหล่อลื่นที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้คุณสามารถขอรับเอกสารต่างๆ เหล่านี้ ได้จากทางบริษัท ฯ เมื่อต้องการใช้เพื่อการตรวจสอบโรงงานของคุณ